Algemene LeveringsvoorwaardenMile17
Parkstraat 77
2514 JG Den Haag

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Mile17 goederen en/of diensten van welke aard ook aan Wederpartij levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mile17 en Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2 Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Wederpartij te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Mile17 gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2.3 Mile17 is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
2.4 Indien Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door Mile17 kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is Wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Mile17 genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
2.5 Alle facturen zullen door Wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Wederpartij binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
2.6 Indien Wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

3 Vertrouwelijkheid

3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
3.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

4 Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1 Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Mile17, totdat alle bedragen die Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Mile17 zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan Wederpartij steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5 Leveringstermijn

5.1 Alle (leverings)termijnen zullen zoveel mogelijk door Mile17 in acht worden genomen, doch zijn geen fatale termijnen. Bij overschrijding van (leverings)termijnen wegens omstandigheden die zich na het aangaan van een overeenkomst hebben voorgedaan, worden deze termijnen met een redelijke termijn verlengd. Deze verlenging schort de verplichtingen van de Wederpartij niet op en schept voor Mile17 niet de verplichting enige schade, van welke aard ook, van de Wederpartij te vergoeden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Mile17 en de Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

6 Gebruiksrecht programmatuur

6.1 Onder Programmatuur wordt verstaan een in het kader van een overeenkomst door Mile17 aan Wederpartij ter beschikking te stellen kopie van computerprogrammatuur (in de vorm van runfiles) en bijbehorende documentatie.
6.2 Bij de levering van Programmatuur verleent Mile17 aan Wederpartij het niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht van Programmatuur. Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht van Wederpartij omvat uitsluitend het recht de Programmatuur te laden en uit te voeren.
6.3 De Programmatuur mag door Wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op het overeengekomen aantal werkplekken of door het overeengekomen aantal gebruikers.
6.4 Het gebruik van Programmatuur gebeurt voor eigen rekening en risico. 6.5 Het is niet toegestaan de Programmatuur te verveelvoudigen, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen, te combineren met andere producten, of er afgeleide producten van te maken.
6.6 De broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Wederpartij ter beschikking gesteld.
6.7 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Programmatuur zal Wederpartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Programmatuur aan Mile17 retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Wederpartij bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Wederpartij van zodanige vernietiging Mile17 onverwijld schriftelijk melding maken.

7 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mile17 of diens licentiegevers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
7.2 Mile17 vrijwaart Wederpartij tegen alle aanspraken van derden ter zake van gestelde inbreuk op enig eigendomsrecht (zowel in intellectuele, industriële of stoffelijke zin), belichaamd in Programmatuur of enig deel ervan, of van het daarbij behorende documentatiemateriaal, mits Mile17 van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van Programmatuur en het gebruik van met Programmatuur verkregen resultaten door Wederpartij, alsmede de gevolgen daarvan. Mile17 is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of andere kosten welke voor Wederpartij of derden (mede) als gevolg van of in verband met het gebruik van Programmatuur en/of de resultaten daarvan ontstaan. Dit geldt ook, doch niet uitsluitend voor schaden en kosten (mede) als gevolg van of in verband met gebreken in de Programmatuur.

9 Garantie

9.1 Mile17 garandeert voor een periode van 3 maanden vanaf het moment van ontvangst van Programmatuur dat Programmatuur in hoofdzaak in overeenstemming met de documentatie zal functioneren. Indien binnen de genoemde periode mocht blijken dat er toch significante afwijkingen zijn, mag en zal Mile17 in overleg met Wederpartij, doch naar eigen inzicht en keuze:
a. of voor eigen rekening herstelwerkzaamheden uitvoeren totdat de afwijkingen zijn opgeheven en de afwijkende kopieën van files en/of documentatie kosteloos vervangen door de aldus herstelde;
b. en/of deze overeenkomst eenzijdig beëindigen en de volledige gebruiksvergoeding aan Wederpartij terugbetalen.
9.2 Verdergaande garantie op de deugdelijkheid van het door Mile17 geleverde zal op geen enkele wijze uit de overeenkomst danwel gedragingen of mededelingen van Mile17 kunnen worden afgeleid. Mile17 garandeert met name niet dat onder alle omstandigheden juiste resultaten met Programmatuur worden verkregen noch dat deze in alle gevallen correct werkt.
9.3 Iedere garantie vervalt bij gebruik van Programmatuur op andere hardware of met behulp van andere besturingsprogrammatuur dan genoemd in de documentatie.

10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.

Privacy

Privacyverklaring Mile17